Pravidlá a podmienky

„Prevádzkovateľ“ Rebeka fitness s.r.o., Rooseveltová 24, 040 01, Košice, IČO: 51 408 155, DIČ: 2120680628, IČ DPH: SK 2120680628 poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby skupinového cvičenia a fitnes s možnosťou online rezervácií pre účely vstupného členského poplatku na poskytovanie cvičenia v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Webové sídlo:
www.addictionclub.sk

„Klient“ je fyzická osoba, ktorá je oprávnená využívať webové sídlo www.addictionclub.sk pre účely rezervácie na dané cvičenie podľa platného rozvrhu zverejneného na www.addictionclub.sk v časti Tréningy. Zároveň je táto osoba registrovaná na stránke www.addictionclub.sk, čím zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami.

Registrácia

Na www.addictionclub.sk je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na tréningy je registrácia povinná. Po registrácií sa viete prihlásiť na svoj prvý tréning.

Kredit

Každý tréning má v rozvrhu uvedenú cenu, za akú je možné sa na tréning prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne vo fitness centre Prevádzkovateľa alebo ONLINE formou. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na daný tréning a to vo výške uvedenej pri cene daného tréningu. Platnosť kreditu je 4 mesiace od odcvičenej hodiny. Kredit nie je možné vrátiť späť. Kredit viete presunúť na iné konto užívateľa Addiction clubu. Poplatky sa pre dané tréningy môžu líšiť v závislosti od typu tréningu ako aj od termínu tréningu.

Zodpovednosť

Za poranenia a úrazy a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť . Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas cvičenia hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do fitness centra, prípadne pohybom mimo miest určených na cvičenie v danom čase, v ktorom bol klient na cvičenie prihlásený.

Zrušenie registrácie

Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.addictionclub.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne vo fitness centre prevádzkovateľa, písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.addictionclub.sk v sekcii Kontakt.

Rezervácia tréningu

Rezerváciu tréningu je možné zrušiť bez poplatku 4 hodiny pred začatím tréningu. Rezervácie je možné zadať prostredníctvom webovej stránky trening.addictionclub.sk, osobne, telefonicky alebo e-mailom. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. Klient sa môže prihlásiť na akúkoľvek hodinu z platného rozvrhu aj v prípade naplnenia kapacity, ak sa uvoľní miesto bude oboznámený SMS správou alebo e-mailom.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 01.08.2016. Platné od 01.01.2021.


Táto stránka používa cookies. Vyjadrením súhlasu a následným prehliadaním tejto stránky s tým súhlasíte. Ak chcete vedieť viac alebo zakázať cookies, kliknite na viac informácií.   Zavrieť